ON-LINE NYOMKÖVETŐ RENDSZER

 

 

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF” vagy “Általános Szerződési Feltételek”) célja a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő Licensz Szerződés és opcionálisan létrejövő Eszköz adásvételi vagy bérleti szerződés általános szerződési feltételeinek, valamint a szerződő Felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása. A nagybetűvel kezdődő fogalmak az alábbi, 1. pontban meghatározott jelentéssel bírnak.

I. Alapfogalmak

1.1. Szoftver: jelenti a GPS helymeghatározásra és térinformatikai ábrázolásra épülő jármű, járműflotta és egyéb mozgó objektumok követésére szolgáló, a Szolgáltató által üzemeltetett „Hola” elnevezésű szoftvert, amely a GPS alapú, online elérhető nyomkövető eszközök (“Eszközök”) által küldött adatok interneten keresztüli lekérését lehetővé tévő rendszerhez való hozzáférést biztosít.

1.2. Szolgáltató: jelenti a Mobile LBS Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 7625 Pécs, István utca 7. 1. em. 6., cégjegyzékszám: 02-09-078039, adószám: 23560897-2-02), amely a Licensz Szerződés alapján a Szoftver tekintetében felhasználási jogot biztosít a Felhasználó részére.

1.3. Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységének keretei között vagy azon kívül a Szoftver tekintetében a Licensz Szerződés feltételei szerint felhasználási jogot szerez.

1.4. Licensz Szerződés: a Szoftverre vonatkozó felhasználási jog tekintetében a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött egyedi felhasználási szerződés. A Licensz Szerződés alapján a Szolgáltató a Felhasználó részére a Szoftver tekintetében a Licensz Szerződésben meghatározott egyedi feltétekkel időben és területileg korlátozott, nem kizárólagos és nem továbbadható felhasználási jogot (“Licensz”) biztosít a Felhasználó részére, míg a Felhasználó licenszdíjat fizet a Szolgáltató részére.

II. A Licensz Szerződés

A Licensz tárgyi feltételei

2.1. A Licensz Szerződés tárgya a Szoftverre vonatkozó Licensz. A Szoftver felhasználására a Felhasználó harmadik személy részére engedélyt a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhat.

2.2. Az egyes licensz-csomagokhoz a Szolgáltató további kiegészítő modulokat / szoftverfunkciókat biztosít a Felhasználó részére megrendelő lapon kiválasztottak szerint.

2.3. A Szolgáltató szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan jogosultsága, amely a Felhasználó Licenszét korlátozná.

2.4. A Szoftver WEB-es kliens használatához nem szükséges telepítés. A támogatott böngészők: FireFox, Chrome, Internet Explorer, Safari.

2.5. A Szoftver használata során elengedhetetlenül szükséges többszörözés a szoftver rendeltetésszerű használatához szükséges mértékre korlátozódik. A Licensz nem terjed ki különösen a Szoftver terjesztésére, átdolgozására (ideértve, de nem kizárólag a lefordítását), műpéldányainak anyagi hordozón való többszörözésére, dekompilálására, elemzésére és visszafejtésére.

2.6. A Licensz Szerződést a Felhasználó internetes, telefonos vagy személyes megrendelése alapján írásban kötik meg.

2.7. A Licensz Szerződést a Felek eltérő megállapodás hiányában határozatlan időtartamra kötik, azzal, hogy a Licenszet a Szolgáltató a licenszdíj megfizetésének időtartamára biztosítja a Felhasználó részére. A Licensz Szerződés az aláírás napján jön létre, ettől kezdve hatályos.

Licenszdíj

2.8. Felhasználó köteles a Licensz választott fizetési periódus szerint esedékes díját megfizetni, valamint a Licenszet jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.

2.9. A Szolgáltató minden hónap 18. napjáig számlát küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a Licenszért fizetendő licenszdíjat.

2.10. Amennyiben Felhasználó a díjfizetési kötelezettségének a számlán meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a Licensz korlátozására. Szolgáltató a követelését behajtóhoz továbbítja, melynek következtében keletkező behajtási és adminisztrációs költségek a Felhasználót terhelik. 

2.11. Szolgáltató papír alapon vagy távszámla formájában számlát küld Felhasználó részére minden hónap 18. napjáig. A kiküldött távszámlát nem lehet elektronikusan megőrizni, azt minden esetben a kapott link alapján ki kell nyomtatni az e-mailből. A távszámla ugyanúgy papír alapú számlának minősül, mintha azt postán adta volna fel a számla kibocsátója, nem elektronikus számlának minősül.

2.12. Amennyiben a Felhasználó hűségidőt vállal, egyben vállalja a Licenszdíj előre történő megfizetését legalább 12 (tizenkettő) hónap vonatkozásában, úgy Licenszdíj-kedvezményre jogosult, melynek mértéke 12 hónaponként 1 (egy) havi Licenszdíj összege. Amennyiben a Licensz Szerződés a Felhasználónak felróható okból a hűségidő lejárta előtt megszűnik, úgy a Felhasználó a korábban megfizetett Licenszdíj visszatérítésére nem jogosult.

Adatgyűjtés

2.13. A Felhasználó nevét a Szolgáltató az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével kezeli. Amennyiben a felhasználónév és/vagy a jelszó a Felhasználó hibájából illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

2.14. Szolgáltató jogosult és köteles a Szoftver használatához elengedhetetlenül szükséges adatokat Felhasználó részére összegyűjteni, azokat tárolni és azokhoz a Felhasználó számára hozzáférést biztosítani a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartása mellett.

2.15. Felhasználó az adatgyűjtésért díjat köteles fizetni a Szolgáltató részére a Licenszdíj fizetésre vonatkozó feltételek szerint.

Licensz Szerződés megszűnése

2.16. A határozatlan idejű Licensz Szerződést mindkét fél jogosult írásban, indokolási kötelezettség nélkül, 90 (kilencven) napos felmondás idővel hónap végére felmondani. Szerződő Felek a Licensz Szerződést határozott idejű szerződés, illetve a hűségnyilatkozat hatálya alatt csak a másik fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással szüntethetik meg írásban, a másik félhez címzett, indokolt rendkívüli felmondással.

2.17. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a Szolgáltató részéről a Licensz Szolgáltatónak felróható minimum 7 (hét) napig tartó használatra alkalmatlansága, valamint a Felhasználó részéről a díjfizetési kötelezettség írásbeli felszólítás ellenére történő elmulasztása, valamint a rendszer rendeltetésellenes vagy jogszerűtlen használata.

2.18. Határozott idejű szerződés, valamint hűségidő esetén, amennyiben a Licensz Szerződés a Felhasználónak felróható okból szűnik meg, a Felhasználó köteles a Szolgáltató vonatkozó felhívására a határozott idő, illetve a hűségidő lejártáig a Szolgáltatót megillető Licenszdíj és egyéb fizetési kötelezettségének (pl. eszközbérleti díj, stb.) megfelelő összeget meghiúsulási kötbér jogcímén a Szolgáltató számára egyösszegben megfizetni.

2.19. Amennyiben a Felhasználó a hűségidő elteltével kívánja a szerződést megszüntetni, szándékát írásban köteles a Szolgáltató felé jelezni legkésőbb a hűségidő lejártát megelőző 60 (hatvan) napig.

2.20. Amennyiben Felhasználó eszközbérleti konstrukcióval vette igénybe a Licenszt a bérelt eszközt köteles visszaszolgáltatni a Szolgáltató részére. Ezen kötelezettség teljesítése során felmerülő költségek (kiszerelés, csomagküldés díja) a Felhasználót terhelik.

Felhasználó kötelezettségei

2.21. A Szolgáltató tájékoztatja, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 415/K/2009-3. ügyiratszámú adatvédelmi biztosi állásfoglalás szerint a gépjárművekbe szerelt Eszközök által továbbított adatokat, törvényi felhatalmazás hiányában csak az érintett személy hozzájárulása birtokában lehet kezelni. Továbbá a célhoz kötöttség elvének megfelelően a műholdas nyomkövető rendszer jogszerűen csak a munkaidő alatt továbbíthat adatokat a munkavállalóról, munkaidőn kívüli időszakban ilyen jellegű személyes adatot a munkáltató nem kezelhet.

2.22. A fenti 2.21 pont értelmében a Felhasználó köteles a nyomon követett személyeket vagy a nyomon követett eszközöket használó személyeket tájékoztatni a nyomon követés tényéről. A rendszer a beleegyezésük nélkül nem használható. Az e kötelezettség megszegésével kapcsolatban keletkezett igényekre vonatkozóan Szolgáltató felelősségét kizárja.

2.23. A Felhasználó a szerződéskötéskor hivatalos okirattal alátámasztva adatait köteles megadni. A hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért Felhasználó a felelős.

2.24. A Felhasználó utólagos adatváltoztatási kérelem esetén (pl. szerződésmódosítás, ügyféladat változás, további felhasználói fiók igénylése) alkalmanként 5.000 Ft+ÁFA/szerződés adminisztrációs költséget köteles megfizetni Szolgáltató részére.

2.25. Felhasználó a Licenszt a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem értékesítheti/engedményezheti, azt másra nem ruházhatja át.

2.26. A Felhasználó jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelődnek írásbeli értesítési kötelezettsége van a jogutód felé, melyet okirattal igazol a Szolgáltató felé. A jogutódot kötelezi és jogosítja a szerződés.

2.27. A Felhasználó jogutód nélküli megszűnése esetén köteles azt bejelenteni a Szolgáltató felé, ami egyben a szerződés megszűnését is jelenti.

2.28. A Felhasználó természetes személy halála esetén azt örökösének írásban kell bejelentenie. Az örökösnek lehetősége van a Licensz Szerződés átruházását kérni. Ennek megtörténte esetén a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek az örököst illetik.

Szolgáltató kötelezettségei

2.29. Szolgáltató vállalja, hogy a Licensz Szerződés hatálya alatt a WEB-es klienshez állandó hozzáférést biztosít, annak érdekében, hogy a Felhasználó az Eszközök aktuális pozícióját meg tudja tekinteni, valamint vissza tudja játszani múltbéli pozícióit.

2.30. Szolgáltató a Licensz díjában bekövetkező változásról 30 (harminc) nappal korábban köteles értesíteni a Felhasználót. Felhasználó a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül jogosult a Licensz Szerződést írásbeli felmondás útján 15 (tizenöt) napos felmondási idővel megszüntetni.

2.31. A Szolgáltató a Felhasználót minden olyan tényről tájékoztatni köteles, mely a Licensz teljesítését befolyásolja. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a karbantartások idejére szüneteltesse a Szoftverhez való hozzáférést, a szüneteltetés időtartamáról a WEB-es kliens oldalán tájékoztatást kap a Felhasználó.

2.32. A Szolgáltató a Licensz biztosításának teljes időtartama alatt felelősséget vállal az általa kezelt adatok biztonságos kezeléséért és harmadik személy hozzáférési lehetőségének kizártságáért, kivéve ha jogszabály vagy hatóság ettől eltérő rendelkezést ír elő vagy a Felhasználó írásos kérésére tér el (pl. adatmegosztás interfészen, vagy korlátozott belépési adatok külsős megfigyelőnek).

III. Adatvédelem

3.1. Amennyiben Felhasználó a Licensz Szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja, a Szolgáltató a Licensz nyújtásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat ellenőrizi, kezeli és tárolja.

3.2. Szolgáltató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i, európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően csak a Licensz nyújtásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Felhasználó személyes adatait.

3.3. A Licensz Szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató köteles a Licensz biztosításával kapcsolatos, Felhasználóra vonatkozó minden adatot törölni.

3.4. Szolgáltató a Felhasználó részére az uniós jogi és hazai szabályozás, továbbá az adatvédelmi szabályzata alapján a szerződéskötést megelőzően biztosítja az adatvédelemmel összefüggésben a tájékozódáshoz való jogot, ennek megfelelően adatvédelmi tájékoztatóját nyilvánosan közzéteszi.

IV. Eszközök megvásárlása, használata

4.1. A Licensz a Szolgáltató által biztosított, vagy a külső forrásból beszerzett és a szoftverfunkciókra paraméterezett Eszköz által vehető igénybe. A Szolgáltató által értékesített vagy bérbeadott Eszközökre a jelen 3. pontban foglalt szabályok alkalmazandók.

4.2. A gépkocsiba szerelhető Eszközök ki- és beszerelésének költségét a Felhasználó köteles viselni.

4.3. Az Eszközhöz áramkör megszakító relé kapcsolható, amely a Felhasználó rendelkezésére bocsátott SMS parancs és egyedi jelszó útján vezérelhető. Az áramkör megszakítást a Felhasználó saját mobiltelefonjáról egy SMS üzenet formájában kezdeményezheti. A relé bekötési helye – tekintettel a gépkocsi más egységeinek leállításából eredő balesetokozási kockázatokra – kizárólag a jármű önindító berendezési helye lehet, melynek segítségével tiltás esetén a jármű elindítása meggátolható.

4.4. Szolgáltató az Eszköz nem megfelelő beszereléséből eredő károkért felelősségét kizárja, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatóval szerződött és általa ajánlott szerelőpartnerek garanciát vállalnak arra, hogy az elvégzett szerelési munkák a Szolgáltató előírásainak megfelelőek, a járművekben károsodást nem okoznak. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a burkolat megbontásából származó garancia vesztésért. Továbbá a Felhasználó felelős minden olyan kárért és más jogkövetkezményért, amely a gépkocsi önindítótól eltérő egységének/alkatrészének (pl. üzemanyag pumpa, motor, stb.) leállítása miatt vagy azzal összefüggésben keletkezik. Felhasználó a letiltás funkciót minden esetben a személy- és vagyonbiztonság sérelmének elkerülését szem előtt tartva köteles gyakorolni.

4.5. Amennyiben a Felhasználó a Licensz tekintetében hűségidőt vállal, az Eszközök kedvezményesen vásárolhatók meg.

4.6. Az Eszközökre vonatkozó garanciavállalás kezdete a szerződéskötés dátuma.

4.7. A Szolgáltató felelőssége korlátozott a javításokat, cseréket illetően, kötelezettségének mértéke nem haladhatja meg az Eszköz vásárláskor kifizetett értékét.

4.8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes használatból eredő hibákért. A készülékben és tartozékaiban keletkező átalakítás garanciavesztéssel jár. A szakszerűtlen kezelésből, tárolásból, balesetből, nem megfelelő bánásmódból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

4.9. Az Eszközök használatáért a Felhasználó díjfizetésre köteles. Amennyiben a teljesítés nem történik meg a számlán feltüntetett határidőig, a Szolgáltató jogosult visszavenni az Eszközt. A Szolgáltató ilyenkor nem köteles visszatéríteni a Felhasználó részére a már teljesített részösszeget.

4.10. Az Eszközök és tartozékaik a teljes vételár megfizetéséig a Szolgáltató tulajdonát képezik.

4.11. A Felhasználó köteles értesíteni a Szolgáltatót az Eszköz meghibásodásáról, a javításokról, cseréről 15 napon belül.

V. Záró rendelkezések

5.1. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy bizonyos Eszközök kizárólag 2G hálózaton képesek kommunikálni, melyre tekintettel a Szolgáltató szolgáltatása ezen Eszközök alkalmazásával egyes országokban (különösen, de nem kizárólag: Svájc) nem elérhető. A fentiekre tekintettel – kizárólag 2G hálózaton kommunikálni képes eszközök alkalmazása esetén – a Szolgáltató nem garantálja a szolgáltatás elérhetőségét külföldön, továbbá – amennyiben Magyarországon a 2G hálózat lekapcsolásra kerül – belföldön sem. Felhasználó köteles minden esetben ellenőrizni, hogy a célország rendelkezik-e olyan telekommunikációs hálózattal, melyen az alkalmazott Eszköz képes kommunikálni, az ezzel kapcsolatos szolgáltatáskimaradásért a Szolgáltató nem felelős.

Eszközbérleti szerződés keretében és erre vonatkozó felhasználói igény esetén a Szolgáltató egyszeri nettó 80 (nyolcvan) Eurónak megfelelő mindenkori forintösszeg/Eszköz beszerelési költség megfizetése ellenében vállalja, hogy az addig bérelt, kizárólag 2G hálózaton kommunikálni képes Eszköz helyett olyan Eszközt ad bérbe és szerel be a járműbe, amely 4G hálózatokon is képes kommunikálni.

5.2. Szerződő Felek a Licensz Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatot, ismeretet, műszaki megoldást, információt kötelesek üzleti titkokként kezelni, azt a másik Fél hozzájárulása nélkül mással nem közölhetik, kivéve, ha erre jogszabály, vagy hatósági határozat kötelezi őket, illetőleg ha a Szolgáltató feladatai teljesítéséhez szükséges.

5.3. Egyik szerződő Fél sem felel a szerződéses kötelezettsége teljesítéséért abban az esetben, ha a Felek érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan akadály merül fel. Különösen ilyen esetnek tekintik a szerződő Felek a Szolgáltató hatáskörén kívül eső hardver és szoftver elemek meghibásodását, Internet, GSM, GPS szolgáltatás szünetelése esetén. Szolgáltató nem felelős a szolgáltatás használatához szükséges más szolgáltatások (pl. mobil internet előfizetés) igénybe vételéből eredő költségekért, illetve ezen szolgáltatások kieséséből fakadó károkért.

5.4. Szolgáltató jogosult a Licensz Szerződésből származó jogait és kötelezettségeit az Előfizető előzetes hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni. Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató jogai és kötelezettségei ez esetben e harmadik félre szállnak át a Licensz Szerződés alapján változatlanul.

5.5. A szerződéskötéskor megadott adatok módosulása esetén, Szerződő Felek kötelesek egymást tájékoztatni értesítési, kapcsolattartói, illetve számlázási adataik megváltozásáról, írásban 5 (öt) munkanapon belül.

5.6. Szerződő Felek a Licensz Szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton próbálják rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a szerződésből származó jogvita esetére kikötik a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

5.7. Az itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i, európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályokat és hatósági előírásokat.

A jelenlegi ÁSZF hatályba lépése 2024.06.13.

A Szolgáltató és a Felhasználó között kötött egyedi licensz szerződések vonatkozásában a Szolgáltató szolgáltatása alatt is – a szolgáltatások tényleges tartalmára tekintettel, az egyedi szerződések elnevezésétől és szóhasználatától függetlenül – a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú Licensz biztosítása, illetve adatgyűjtési szolgáltatás értendő. A Felhasználó által a Licensz és az adatgyűjtési szolgáltatás díja egyben fizetendő. Az adatszolgáltatás díja alatt minden esetben a Szolgáltató által a telekommunikációs szolgáltatónak fizetett telekommunikációs költség értendő.